Hoogbegaafdheid is mooi, hoogbegaafdheid is helemaal geen probleem. Maar: hoogbegaafde mensen ondervinden wel heel vaak problemen in hun functioneren.

Hoogbegaafd ben je als je een IQ hebt van 130 of meer. Bij sommige mensen is het nooit getest, anderen, met een (iets) lager IQ ondervinden dezelfde problemen.

Counselling kan hoogbegaafde volwassenen en kinderen helpen, maar ook de mensen in hun omgeving.

Hoogbegaafdheid

Vaak worden er terecht, of onterecht, (dubbele) diagnoses gesteld, zoals ADHD, ADD, autisme of er wordt een leerstoornis geconstateerd, zoals NLD, dyslexie of dyscalculie. Soms zijn er ook fysieke problemen, bijvoorbeeld met zien of horen.

Wanneer één of meer van deze ‘extra’s’ bij hoogbegaafde kinderen of volwassenen voorkomen, wordt geen van deze zaken gemakkelijk herkend. Een hoogbegaafd persoon is in staat deze extra zaken te camoufleren, of kan onderpresteren bij een IQ-test, maar ook kan een leerstoornis er voor zorgen dat het hoogbegaafd-zijn niet wordt onderkend. Er lijkt dan sprake te zijn van een volkomen normale, evenwichtige situatie, maar vroeg of laat worden er problemen zichtbaar. Zo lopen hoogbegaafde kinderen (meestal) niet achter in hun sociale en emotionele ontwikkeling, wel hebben zij op dit vlak vaker problemen. En vaak weet de sociale omgeving (thuis, school, vrienden, clubs) zich geen raad met hoogbegaafde kinderen en volwassenen.

Het kan natuurlijk ook zijn dat iemand niet alleen hoogbegaafd is, maar óók, bijvoorbeeld, autistisch èn dyslectisch.

En soms is het heel moeilijk een onderscheid te maken tussen fysieke problemen, ontwikkelingsstoornissen of leerstoornissen, en hoogbegaafdheid.

Kenmerken hoogbegaafdheid

 • snel van begrip
 • grote denk- en leerstappen
 • verworven kennis goed toepassen
 • basisvaardigheden sneller en met minder oefening leren
 • groot probleemoplossend vermogen
 • groot analyserend vermogen
 • goed geheugen / grote hoeveelheid informatie onthouden
 • brede algemene interesse / nieuwsgierig / veel vragen / doorvragen
 • scherp waarnemen
 • verbaal vaardig(er dan leeftijdgenoten) / ongebruikelijk grote woordenschat
 • origineel gevoel voor humor / groter begrip van taalnuances
 • creatief denkvermogen
 • buiten reguliere kaders denken
 • experimenteren en dingen op een andere manieren doen
 • dingen op een ongebruikelijke en niet voor de hand liggende manier combineren
 • (indruk) geestelijk vroegrijp zijn
 • uitdagingen zoeken
 • groot doorzettingsvermogen bij uitdagingen
 • sterke concentratie bij interessegebieden
 • perfectionistisch ingesteld
 • in staat tot zelfreflectie
 • grote behoefte aan autonomie
 • regels en tradities niet klakkeloos accepteren
 • kritisch
 • ontwikkelingsgelijken bij oudere mensen
 • eerder lezen dan de meeste kinderen (vóór de basisschool-leeftijd)
 • langere aandachtsspanne, volharding en intense concentratie

Hoogbegaafde kinderen/volwassenen hebben vaak last van:

 • het gevoel anders te zijn
 • onderpresteren
 • faalangst
 • gebrek aan studievaardigheden
 • problemen bij de sociale en emotionele ontwikkeling
 • depressieve gevoelens

Counselling kan daarbij helpen.

Share