Friese vlagPraat mar Frysk!

Jo hawwe in probleem en jo wolle der wol ris mei immen oer prate.

Jo prate fansels Nederlânsk, mar oer persoanlike kwestjes wurket Frysk better, om’t  jo mei Nederlândske wurden net altiid krekt sizze kinne wat jo sizze wolle. Of jo fiele dat it nofliker is om yn jo memmetaal mei immen te praten dy’t ek út Fryslân komt.

Jo wenje yn Leiden of omkriten.

Dan binne jo by my goed te plak.

Intake: fergees, fierder € 50,- foar in ûre.

Foar in útlis oer counselling: sjoch Wat is counselling?

E-mailje joke@relief-counselling.nl of skilje 071 5282548.

Share