Friese vlag
Jo hawwe in probleem en jo wolle der wol ris mei immen oer prate.

Jo wenje yn Leiden of omkriten. Jo prate fansels Nederlânsk, mar oer persoanlike kwestjes kinne jo mei Nederlândske wurden net altiid krekt sizze wat jo sizze wolle. Of jo fiele dat it nofliker is om yn jo memmetaal mei immen te praten dy’t ek út Fryslân komt.

Dan binne jo by my goed te plak.

Intake: fergees, fierder € 50,- foar in ûre.

Foar in útlis oer counselling: sjoch Wat is counselling?

E-mailje joke@relief-counselling.nl of skilje 071 5282548.

Share